De Bosvogel Coaching

Marianne Vogel   Socrateslaan 13  • 9404 ER Assen

06-8395 1809    info@debosvogel.nl

www.debosvogel.nl

 

AGB-code zorgverlener 90038090, AGB-code praktijk 90016665

KvK 1129100, lid ABvC 116126, licentie RBCZ 301245R

 

PRIVACYVERKLARING VOLGENS DE AVG (Alg.Verordening Gegevensbescherming)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Marianne Vogel, als uw begeleider van De Bosvogel Coaching, een dossier over u aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Tevens bevat het, indien van belang voor uw begeleiding, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, levensovertuiging e.d.

Ook worden in het dossier evtl. gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, opvraag bij een andere zorgverlener (bijv. huisarts).

 

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en een kopie ervan aan mijn accountant kan doorgeven t.b.v. de belasting.

Als ik vanwege een andere reden gebruik ga maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum,
  • de datum van de behandeling,
  • een korte omschrijving van de behandeling, bijv. ‘psychosociale therapie’,
  • de kosten van het consult.

 

 

Als cliënt heb ik kennisgenomen van dit document en ik stem in met de inhoud:

 

Plaats, datum                                                                      Naam

 

 

 

……………………….., …………………..                                    ……………………………………………..